Mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket, Bélféreg ellen | nlc


Nagy kedvvel olvastam főképpen a száznegyvenedik levelet a második részben, melyet is azontúl elöljáró beszédemnek csináltam. Az ilyetén munka, ha ez öreg és próbált emberektül kik ezzel azonkívül is keveset vesztenének irattatnék, és az elöljáróktól helybe hagyattatnék, minden vetekedés nélkül nagy haszonra válna, és sok törvénytudót a haszontalan pertül megmentene.

székletteszt enterobiasisra parazita gyógyszer gyermekeknek és felnőtteknek

A mostani idők sok más egyébféle oktatással szerették a községet. Módot nyitottak arra, hogy az ember magának az olyan esetekben, hol orvost nem kaphat, miképpen segítsen; amint is különféle eleségeknek veteményeit, a szederfáknak ültetésit, a méheknek szaporodásit, a pálinka égetését, és több más gazdaságbéli haszon eránt való külömbféle aprólékos írásokat világosan és érthetőképpen adtak elő. Miért tehát ne cselekednének ilyent az őtet illető törvényes állapotokban is?

Miért légyen az emberi oktatásnak ez a része, mely a közjóra oly szükséges, egyedül az esküdteknek titkaiban eltemetve? És micsoda okokat hozatunk elő, hogy magunkat ezen kis gond eránt mentegethessük, holott e dologban a köznépnek hasznára, a legtöbb németországi birodalmakban már sokan mindeddig szorgoskodtak?

Az ország törvényének tudása és rendelései bizonyára mindazoknak nagyon szükséges, valakiknek azok szerént élni és ítéltetni kelletik; ez igen nemes tudomány, mert az elmélet is magasztalja; ez a községnek is hasznos, mivel magát a paraszt ezerféle esetekben is segítheti, és nem szükséges, hogy mind jó és rossz tanácsot drágán fizessen.

Minő intoxikált áttekintés papillómákról esnek a büntetésbe, melyet elkerülhetnének, ha csak valamely rövid oktatással volnának is felruházva?

Mely sokan kiadják kölcsön véres veritékkel keresett kevés pénzecskéjeket, az ehhez szükséges vigyázatnak esméretsége nélkül?

  • Rossz lehelet és izzadságszag
  • Paraziták, élősködők, férgek az emberben? NaturalHelp Complex méregtelenítőkúra
  • Férgek kezelése a lamblia gyermekeiben
  • A finnek szarvasmarha féreg húsban

Mely sokan panaszkodnak adósságoknak bészedési végett, az efféle állapotoknál esendő nehézségeknek gyanakodási nélkül? Mindazonáltal az ilyetén oktatás közönségesképpen nem minden országokra szolgálandó, aminémű külömb-külömbfélével mi bírunk; hanem ez mindenik országnak tulajdon törvénye szerént légyen alkalmaztatva; ezt az országban felvétetett mindenféle szokásokbul és rendelésekbül kell kihúzni, mely valami rövid summája legyen a közönséges törvénynek, amennyiben ez a köznépnek gyakorta előadandó dolgait illeti, hogy mind az efféle esetek eránt a szükséges okoskodást és segítő módot magába foglalja, mely által vagy a pert elkerülni, vagy pedig az elkerülhetetlent igazságosan megítélni lehessen.

Jóllehet az ilyetén kívánságok szerént nehéz az efféle munka, és mind a könyvírót, mind pedig a könyvnyomtatót ettül elijeszti; de ugyanezért kellenék oly nyilvánvaló gondviselés tárgyának lenni, hogy az elöljárók az ilyetén munkának rendelésében, előmozdításában és kiszolgáltatásában fáradoznának.

Józsefnek királyi pálcája alatt. Már ami az örök emlékezetű Teréziának dicsőséggel tetézett uralkodása alatt tétetett mód az efféle felvételre; a közjót illető leghasznosabb rendelések szolgáltattak ki, esmeretessé is tétettek, de nem követtettek s véle nem éltek.

féreg mas szoval hogyan néz ki a pinworm

Vessünk pillantást a közjót illető rajzolatjára, melyet ez a mély eszű statiszta Magyarországrul oly mesterien írt vala a második részben levő ik levélen, itt az ember az ilyetén külön-különféle okokat mind egy pontban megleli. Ha Möser az igaz okokat egyáltalában jól találta légyen-é, azt most nem akarom, nem is merészlem megítélni; mindazonáltal hálá istennek!

Mint a sebesen folyó vizek, oly hamar elmúlnak ezek József parancsolatjára, ó, vajha soha vissza ne hozattatnának a te javadra, szerelmes Hazám!

2019. év 1. negyedév kérdései

Szívbül is kívánunk néki örökös setétséget. Minden hazafi megszűnnék lenni az, ami most, ha ő a mi fejedelmünknek ezen nagy jótévő szándékát meg nem esmérné. Azalatt megtanít bennünket a következés, hogy a legjobb szándékú fejedelem is mennyi akadályokkal fog küszködni. Mindazonáltal csak a gyáva szívű embereket ijeszti el az akadály a közjónak munkálkodásától; az oly bátor szív, aki dolgainak feddhetetlenségirül nyilvánságos, annál is inkább felbuzdul, bátran és félelem nélkül azt kiirtani, ami őtet hátráltatja.

Való, hogy sok akadályi vannak az élelmény állapotjainak az én Hazámban, melyek már erős gyökeret is vertek, és talán még jobban megerősödtek volna, ha országunk fejedelmének szorgos gondviselése ezeknek elejét bölcsen nem vette volna; mindazonáltal ama mindennémű uralkodó tárgyot maga által vizsgáló elme, és a mi mostan uralkodó fejedelmünknek atyai igyekezete nem kételkedtet bennünket bizonyos reménységünk eránt, hogy a felfedeztetett hibákat rossz lehelet vizsgálat akadályokat eltöröltetve fogjuk látni.

És az ilyetén örvendetes bizonyossá tételben bátorkodván hozzátészem én is az én csekély tapasztalásomat ezeknek felfedezéseihez. Senki sem kételkedhetik, hogy még a legélesebb elméjű fejedelem sem tehet az ő jobbágyinak táplálásbéli gyarapodásira célzó rendeléseket, sem pedig kívánt következést nem várhat; ha az ember másfelül a szűkölködéseket és fogyatkozásokat mindenkor vastagon fedezni igyekszik; ha a tulajdon maga-haszon nagyobb becsben tartatik a közhaszonnál; ha a legfelsőbb parancsolatok és rendelések a jobbágyoknak talán illendőképpen elejekbe nem terjesztetnek, és az ebbéli rendeléseknek valóságos követtetésire egy szívvel-lélekkel hathatóképpen nem törekednek.

Most pedig már több mintsem negyven esztendők olta, amaz örök emlékezetű Teréziának szerencsés uralkodása alatt, oly édes nyugodalomban él, minémüvel még ezelőtt sohasem dicsekedhetett.

És midőn a pusztító haditűz minden környüllevő országokban lobogott, mégis az ausztriai királyi pálca és a magyar kard megtartotta a parasztot nyugodalmában; sőt még fontos hasznot hajtott néki a külső országi háború, mert marháját, gabonáját drága pénzen eladhatta.

az emberi test parazita kezelése férgekkel hogyan lehet bevenni egy ostorférget

Úgy a háborúság alatt, amint is a békességnek kötése után a legjobb és bölcsebb rendelések tétettek az élelmény módjának gyarapodása végett. Ha én ezeket az én hazámnak oly hasznos környüllevő dolgait megvizsgálom, de egyszersmind az élelmény módjának mostani mivoltára, ennek feles szűkölködésire és fogyatkozásira tekintek, és ezeket érzékenyítő szívvel mint egy részes megfontolom, tehát meg nem tartóztathatom magamat azon okokat nyomozni, melyek annyi hasznos és kegyességgel tetézett dolgoknak oly hosszan tartó gyülekezeti után a parasztnak gyarapodását nehezítik és mindeddig akadályoztatják.

Minő virágzó állapotban volna most Magyarország, ha azt mindenkor megesmérte és véle hasznosan élt volna, ami az ő gyarapodására vala. Mindazonáltal — a köznép többnyire által nem látja, miért ez vagy amaz parancsoltatik.

Majd el nem lehet hinni, hogy micsoda homályos kába értelemben vagyon a paraszt, amint is némely polgár a közjót illető rendelések eránt; az ilyetén hamis képzeleteknek zűrzavaribul minémű csudálatos rettentő képek tűnhetnek elméjébe; elhihetetlen, hogy még a legjobb szívű s legengedelmesebb jobbágy is mely igen irtózik az ilyetén rémítő képek által a közjót illető rendeléseket követni.

Rühek, tetvek, bolhák, poloskák

Mivel a paraszt elegendőképpen nem nyilvánságosíttatott, hogy az ember a fő parancsolatok és rendelések által az ő gyarapodását könnyebbíteni, előmozdítani és öregbíteni igyekezik. A fő parancsolatok által való szándékot, az ő gyarapodásának előmozdítása végett, valójában még igen idegennek, újnak, sőt mintegy ellene valónak gondolja lenni. És ilyenképpen ezt az áldott Magyarországot lakó paraszt magát bizonyára boldogtalanná teszi, környülálló dolgait megnehezíti, mivel az ő javára célzó közjót illető parancsolatokat és rendeléseket nem követi.

Vegyétek szívetekre, hazám fiai! Minő örömmel és víg kedvvel hallom nyilván hirdetni a közjót illető számos parancsolatokat az élelmény módjának majdani óhajtott változása eránt; ha pedig erre az efféle parancsolatok ellen való egyenetlen és fontolatlan fürkészéseket hallanom kelletik, azontúl elvesz minden kedvem s óhajtott örömöm. Midőn tegyük fel valami ezer parasztoknak hirdettetik a királyi parancsolat a templom ajtaja előtt, avagy nincsenek-é közöttök egynehány száz gondatlanok és vigyázatlanok, kik mintegy szükségtelennek tartják csak pillantásig is azt megfontolni, ami hirdettetik?

És miért? Más századikja ellenben nem érti a parancsolatot; egynehány százan pedig azt gondolják: a nagyuraknak nincs egyébre gondjok, hanem hogy csak mind új s még újabb parancsolatokat forraljanak, hogy azok által már azonkívül is elégképpen sanyargatott jobbágyit még jobban nyomorgassák; a többi száza valójában azok közé számlálandó, kik a parancsolatot balul értik és gyakorta önként rosszul magyarázzák.

Ki vezérelje tehát a parasztot és polgárt jobb értelemre?

A falu bírája erre éppen kedvetlen, nem is arra való. Legtöbbnyire ő is szinte oly paraszt, mint más. A városbíró az én határozatomon kívül vagyon. De térjünk még egyszer a falubíróra. Majd minden esztendőben új bíró választatik. Mit tud az Már ő, mint A pinworm fertőzés leggyakrabban az útján lehetséges eleje, miképpen teljesítheti az oly parancsolatot, amelyrül esméretsége nincsen?

És az ilyetén új választott bíró miképpen munkálódjék az ő új hivataljában?

felnőtteknél rothadó szag a szájból parazitáfertozes tünetei

Miképpen ítéljen vagy büntessen valakit? Micsoda törvény szerént?

Népszerű élősködők

Én hol vannak megirattatva néki ezek a törvények? Az ő maga általlátása szerént? Hol vegye a falusi bíró ezt a tulajdon értelmet? A maga akaratja szerént??

Mindig a legkisebbeket bántják

A bírónak semmit egyebet nem lehet, nem is kell tenni, mint a néki adatott törvény szerént élni, aszerént ítélni, s abból csak egy szót is elvenni, se hozzátenni. A község között esendő sors és baj legelőször is a bíró kezében fordul meg. Annakokáért az ő hatalmoknak annyira meg kell határoztatni a törvényadóktul, amennyire a visszaélésnek eltávoztatása és az igazság kiszolgáltatásában való egyenlőségnek megtartása azt kívánja.

Már tapasztaltam, hogy az igazság mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket és változóvá lészen, ha a bírónak kénye s kedve helyet lel. Egyiknek sok vagyon a fejében, a másiknak kevés; egyiknek fundamentumos értelme vagyon, a másiknak pedig igen csekély; egyiknek teljes nemes indulatjai vannak, a másiknak nincs egyéb érzékenysége, mint a maga hasznának kívánása. A lakóhelyek külső esetek és környülállások bizonyára a külömbféle bírókban igen sokféle minémüséget okoznak.

Így tehát lehetetlen, hogy az igazság jól kiszolgáltassék, hanem ha a bíráknak egy erős zsinórmértékjek vagyon, amelytől az ítélésben soha el ne szakadjanak, amellett pedig semmit is tulajdon tetszések szerént hozzája ne ragasszanak, mely minden szempillantásban elszakad és a jobbágyoknak károkra, majd így, majd amúgy köttetik öszve, és egyenetlen rossz portékát hoz; vagy rövideden, ha a bíráknak szabad volna saját akaratjok szerént cselekedni.

Minek előtte még ő bíró nem volt, keveset vagy semmit sem gondolt a királyi parancsolatokkal; már most bíró, de hát vagyon-é több értelme és tudása a közjót illető parancsolatokban és rendelésekben, mint azelőtt?

Mivel pedig a falusiak között senki sincs, aki az élelmény módját illető rendeléseknek teljesítésire és valóban való követésire úgy törekednék, amint kellene, így tehát a parasztok is majd csak imigy-amúgy, vagy éppen semmire sem fogadják a parancsolatokat. Hogy pedig olyan sok és jól megfontolt parancsolatok látható következések nélkül vagynak, mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket nem az ő hibájok, hanem ők azokhoz elegendőképpen nem tartatnak. Tehát senki sem alkalmatos, senki sem köteles, és senki sem akarja-é ezt a közjónak oly szükséges oktatását a parasztoknál végbe vinni?

Mindaddig, míg a templomokban és oskolákban tanítók vagynak, mindaddig nem kell és nem is szabad, hogy az ilyetén fontos állapot eránt való tanításban a köznépnek hijánossága légyen; csakhogy oly rendelések tétessenek, melyek által ez a cél előmozdíttassék.

Erről többet a rajzolatnak magyarázatjában. Ha a tanítók a templomokban és oskolákban a község tanításának alkalmatosságával, a legfőbb közjót illető rendelésekre több tekintettel köteleztetnének, és a köznépet megvilágosítanák, hogy ez vagy amaz miért éppen így és nem másképp parancsoltatik és rendeltetik; hogyha a királyi rendelések rövideden és jól elkészített summában kinyomtatva, minden bíróválasztás alkalmatosságával a községnek jelenlétében elolvastatnának, valamely alkalmatos személy által megvilágosíttatnának és azután a bírónak esküdtetése úgy hozattatnék bé, hogy a fő rendeléseket minden ember egyaránt érthetné, és annál könnyebben megfoghatná, hogy ne tulajdonítanák a bíró rosszaságának, mintha ő magátul hozna be újságokat, midőn gyulladásgátló gyógyszerek gyermekeknek oktatása kiszabott királyi parancsolatokat követi, így az ember, az én gondolatom szerént, előbb célra hatolhatna.

Második ok a jó, kiváltképp a gyakorlott gazdaságbéli oskoláknak héjánossága Minthogy az országnak nyilvánvaló és közönséges boldogsága szintén oly igen, vagy még jobban függ mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket ifjúságnak módos és zabolázott felnevelésétül, valamint a jó törvényszabástul szavai egy belső tanácsnakígy tehát soha elegendőképpen dicsérni nem lehet, hogy a főméltóságú tanítás igazgatása és oskolabéli kommissio a falusi oskoláknak jobbításira fordítják legszorgosabb figyelmetességeket és tanácskozásokat.

A felnevelés egyedül tészen bennünket. A legelső karbéli tudósok és országigazgatók, sőt még a fejedelmek magok is buzgólkodnak az oskolabéli mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket azon régi hibákat, melyekben már némely századok olta hevertek, végre kiirtani.

A közönséges oskolai rendekben minden legnagyobb figyelmetességgel, megérett elmével és buzgó szorgoskodással készíttetett, melyet mindenik oskolarendnek esmérői csudálni fognak. Áldott légyen Mária Terézia ezen istenes jótételeiért, melyekkel az ő országit szerette, és amelyek által magának nagyobb halhatatlanságot szerzett, mintsem ha a világnak egy részét elfoglalván a legdicsőségesebb emlékeztető oszlopokat nyerte volna el.

Az ő idejebéliek hálaadással magasztalják őtet ezért, és a jövendő világ az ő nevét akkor is tisztelettel említi, amidőn a világhódítónak nevét átkozni fogja. És midőn a minden világnak bírája azoknak cselekedeteit mérőserpenyőbe veti, melyek nagyobbak, hogysem az emberektől megítéltethetnének, — minő jutalom követi azoknak cselekedetit, kik az ő életeket és tehetségeket arra fordították, hogy sok milliom emberi társokat tanítanák és boldogítanák!

Bélféreg: okok, tünetek, kezelés

Már csak az érdemes hazafiaknak szorgalmatosságokban áll, hogy az ember e fundamentomon tovább építsen. A jég megtörettetett; már sok nehézségek meggyőzettettek; segítő mód, oskolanevelő írások oly nagy sokasággal vagynak, hogy egy embernek ideje nem elegendő mindezeknek általolvasásira, és a vélek való hasznos élésre.

Mindazáltal, hazámfiai! Amaz udvari kommisiónál oly sokáig tartó tanácskozások meg bizonyítják, mennyi nehézségeket kell meggyőzni, és még mennyi fog következni, melyet most az ember kevéssé vagy talán éppen meg sem gondolna, hogyha ez egyszer valóságosan munkába vétetődik.

Ami nékünk ma, midőn a dologrul csak elmélkedünk, legjobbnak lenni látszik, az holnap, a reákeléskor mint egy lehetetlenség félrevettetik; és holnap azt ismét jónak, elkerülhetetlennek és szükségesnek állíthatjuk, ami ma még mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket vagy egészen megvettetett vala.

Némely nehézségeket hozok rövideden elő, melyeket tulajdon tapasztalásom esmértetett meg vélem.

Gyermekorvos válaszol

Ama régi, még mindeddig a homályos századokbul a mi megvilágosíttatott századunknak szégyenére majd egyátaljában megtartatott, és a mi időnknek szükségeire és tulajdonságaira éppen nem egyező s hozzá nem szabott ízetlen tanításnak módja, vajon mikor veszti el tisztelőit és serény oltalmazóit? Valójában nagy tökélet kívántatik az oskolabéli dolgoknak csak legkisebb újság béhozására is, és ennek mindenkor nagy figyelmetességgel és szorgoskodással kell elővétetődni, ámbár ez a legjobb haszonra célozzon is.

Nincsen héjánossága hazánknak a oskolai dolgokban alkalmatos tudósakbul, akik tehetősek volnának az ő tudományok szerént valamely jeles dolgot előadni; de mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket el nem találták céljokat, helmint gyógymod nincsenek illendő hivatalban, vagy pedig régi őseikrül maradott nagy tekinteteknek láncával kapcsoltatván, időjöket hasznos munka nélkül vesztegetik el.

Örökös kár az ő szép talentomjaikért, melyeknek a haza hasznát nem veszi! Midőn ezelőtt egynehány esztendőkkel a normális oskolák hazánkba béhozattattak, tehát valójában céloztam valamely bizonyos következendő közönséges oskola jobbítására. A normális oskoláknak sokat ígérő fény nem tartott soká, eltűnt, minekelőtte még kidolgoztatott az, aminek lenni kellett volna. A falusi oskolákban majd egyátaljában csak a megjobbíttatott abécénél a megvilágosíttatott sillabizálásnál, olvasásnál és írásnál maradtunk meg; és csak egy lépést sem tettünk tovább!

A bal képződésnek, és a parasztembert oly sokféleképpen károsító vélekedésnek kiirtásában, a gazdaságot illető természetbéli dolgoknak esméretsége által a parasztnak megvilágosításában nem munkálódtunk, és még most sem munkálódunk. Megesmérem a jót és haszonra valót a megkönnyebbíttetett tanítás módjában; csudálkoztam az ő szép hasznain, főképpen ama drágalátos szenci oskola és árvaházban; ez a tanításnak módja minden igazgatóknak becsületet hoz; mert akárki jól megvizsgálja is ezt, tehát a tanítót úgy, valamint a tanítványt, szorgalmatosságot, és a rendtartást meg kell neki szeretni; de az sajnos, hogy csak egy ilyeténbéli fundáció [alapítvány] vagyon, és többet nem mutathatunk.

Kívánnám azt is, hogy az efféle oskolai rendelésekben a köznépnek, mint az emberi nemnek ama legszámosabb és leghasznosabb rendének szűkölködései éppen oly igen tekintetbe vétetnének, valamint a szenci oskolákban a jövendőbéli katonának, mester- és mesterségnek szükségire gondoskodtak.

De hogy teljességgel csak a normális oskolárul szóljunk, tehát nagyon sajnálom, hogy ezen megjobbíttatott tanítás módjában még mindeddig kevés valóságos vitetik végbe, kivált a falusi ifjúsággal. Csak egy példát tészek ennek megvilágosításárul, amit most mondottam.

Majd minden jó nevelő írásokban, még ama nevelésrül írott könyvben is ratio educationis a rend szerént való ételnek módja, mint minden értelmes mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket élete megtartása végett szükséges tudomány, ajánltatik; de gondoljuk és fontoljuk meg: mi történt még eddig Magyarországban leginkább a falusi oskolabéli gyermekeknél a rend szerént való ételnek tanitása eránt?

És hol is szükségesebb a rend szerént való ételnek módja, mint a faluban, hol az emberi nemnek legnagyobb és hasznosabb része, az orvosoktul és orvosságoktul távol lévén, a rendetlen ételnek ezerféle balgatagsági által segedelem nélkül ragadtatik el a haláltul gyakorta az ifjúságnak legszebb virágjában?

Mit cselekszik az együgyű paraszt, midőn beteg vagy helminthosporium oryzae bengáli éhínség, vagy felesége, avagy gyermeke?

  • Mit kell inni, hogy megszabaduljon a rossz lehelettől
  • Élősködők: Bélféreg tünetei
  • A jó leheletért
  • Paraziták az emberek bőrén

Lót-fut a javasokhoz, reáolvasókhoz, hóhérokhoz és kenyő-fenyő vénasszonyokhoz. Az útonálló haramiák és nyilvánvaló gyilkosok ingyen sem követnek el oly iszonyú károkat, mint ezek a kenyő-fenyő javasok okoznak főképpen a parasztok között. Ha jól vagy rosszul tészen-é Tissot, Unzer, Sander, midőn ezt bizonyítják?

Lehet mŕr írta valaki alattam, de a tökmagnak és a szegfüszegnek jó féregirtó hatŕsa van. A tökmag finom is, így lehet naponta fogyasztani megelözésre. A szegfüszegnek borzalmas az íze összerágva, de pont ez az íz indikálja hogy valamit el fog benned pusztítani. A fokhagyma szintén, de az ugye szinte mindenre jó. A fekete retek is hatásos, annak is az erös íze parazitaölö.

Amazok megbüntettetnek, ezeknek pedig fenyegetés nélkül is megengedik az ő gyilkosságokat, melyért a szegény mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket még előre meg kell fizetni, minekelőtte őtet a javas az ő hitván mestersége által a világbul kivégezi.

Ez a természet adományának oly szép és a parasztnak oly elkerülhetetlenképpen szükséges tudomány, ez az ő gyarapodására oly hasznosan munkálkodó tudomány a falusi oskolákban éppen nem taníttatik. Minő tudomány légyen a parasztnak szükségesebb és hasznosabb, ennek ha bátorkodok így szólniakinek a természetben munkálódni és hasznot tenni kellenék, holott pedig azt nem esméri?

Ki tud valamely dologban hasznosan munkálódni, ha annak tulajdonságait nem mely férgek gyógyítják jobban a gyermekeket Én bátorkodom bizonyos fundamentomokbul azt erősíteni, hogy a paraszt a természetbéli dolgoknak nagyobb esméretsége nélkül sem értelmesebb ember, sem tehetősebb gazda és polgár, sőt még jobb keresztény sem lehet, mint most eddig.

Mert gyakorta munkája, szorgalmatossága, sőt még hite Istenben s gondviselésben való bizodalma ezen esméretség nélkül nem egyéb, hanem csupa babonaság.

Vegyen fel az ember egy természetbéli dologban tanulatlan parasztot; betegségbe esik, és hogy a dolgot világosabban megértsük, tehát egy bizonyos nyavalyát tészek fel: a szegezés [nyilalló, szúró fájás] bántja. Egy értelmes barátja jön, és az esméretes okokbul az érvágást javasolja néki.

A beteg nem veszi fel a jó és értelmes tanácsot, gondolkodván, így mond: miért vagdaltassam és marcangoltassam az én ép testemet! Hiszem az Isten mindenható, aki az érvágás nélkül is megsegít engemet. A beteg érzi, hogy fájdalmi nagyobbulnak; hevül s nyomorodik; kifekszik a hűvös szellőre; vagy pedig az ő jó baráti kivezetik őtet oda, hogy nyavalyája megenyhüljön; iszik egymás után hol bort, hol pálinkát gyömbérrel és törökborssal keverve, majd pedig jeges vizet.

Hideg vizes ruhával békötteti a fejét, felső és alsó testét; több ilyetén balgatagságokkal él, melyekre őtet az ő jó baráti segítik, és ilyenképpen saját gyilkossá lészen; emellett azzal dicsekedik, hogy az Istenben bízik, ki őtet el nem hagyja, és segítségét ismét megadja; az Isten szavaiban és ígéreteiben hiszen, ki az efféle nyavalyákbul sokakat kisegített, s őtet is kisegíti, reménységében szégyent nem vall.

Azalatt a beteg halálos fájdalomba esik — és meghal. Mi volt az ő Istenében való hite és vélekedett bizodalma?